Seneste søgninger

  Webforbehold

  1. Betingelser for anvendelse

  Adgang til og anvendelse af denne hjemmeside tildeles af RS Components og på de nedenfor angivne betingelser.

  Disse betingelser kan ændres fra tid til anden uden varsel og bør således checkes jævnligt. Fortsat anvendelse af denne hjemmeside må vurderes på baggrund af accept af de opdaterede eller ændrede betingelser.

  2. Ophavsret

  RS Components A/S har ophavsretten til varemærker, designrettigheder, patenter eller anden ejendomsret i og på denne hjemmeside. Hjemmesiden er alene til personlig anvendelse eller til anvendelse internt i virksomheden, web-dokumenter, grafik, produktinformationer og programmering med dertil hørende indhold er beskyttet af copyright, varemærkeret og de love, der anvendes til beskyttelse heraf.

  Enhver uautoriseret anvendelse, distribution, ulovlig adkomst, kopiering samt brug af hele eller dele af denne hjemmeside, i elektronisk, trykt eller anden form, er forbudt, og kan danne grundlag for retsforfølgelse. Alle anførte copyrights i originalmaterialet skal bibeholdes. Denne hjemmeside må ikke modificeres, brydes op, dekompileres eller blive reverse engineered på nogen måde med kommercielle formål for øje.

  RS Components A/S kan skriftligt tillade gengivelse af indholdet til personlig eller internt forretningsbrug, såfremt RS Components A/S skriftligt får en forespørgsel herom. En sådan tilladelse vil ofte være betinget af kildehenvisning. Denne tilladelse giver ikke tilladelse til at inkorporere materiale eller dele af det i en anden hjemmeside, i et elektronisk genfindingssystem, i en anden publikation eller noget andet værk (det være sig hard copy, elektronisk eller andet). RS er ikke ansvarlig for downloadede filer.

  3. Ansvarsbegrænsning

  Alle oplysninger og data, herunder tekniske beskrivelser, data og illustrationer, som findes i RS Components' produktinformations-materiale er alene bindende for sælger i det omfang, de er bekræftet i særskilt henvendelse fra køber. Oplysninger om varers egenskaber eller anvendelsesmuligheder er ikke nødvendigvis dækkende, fuldstændige, korrekte eller ajourførte. Konkrete anvendelseseksempler er uden garanti for funktionsdygtighed, egnethed og krænkelse af trediemands eventuelle rettigheder og er udelukkende en service, som RS Components ikke har noget ansvar for. Informationer på denne hjemmeside udgør ikke noget råd eller nogen anbefaling.

  RS Components påtager sig intet ansvar for henvisninger til trediemand, i form af links til hjemmesider eller på anden måde, med hensyn til lovlighed, anvendelighed, lødighed, krænkende indhold, rettigheder eller på anden måde.

  RS kan ikke gøres ansvarlig for skader, tab (hverken direkte, indirekte eller deraf følgende), udgifter, gæld, tab af indtjening eller omkostninger som følge af anvendelse af, adgang til, eller i tillid til information givet af dets ansatte, agenter eller underleverandører i forbindelse med information indeholdt i eller tilgængelig gennem deres hjemmeside.

  RS giver ingen garanti for at funktioner, materialer eller tilgængelig information på denne hjemmeside (og/eller linket til denne hjemmeside) vil være uforstyrret eller fejlfri, at fejl vil blive rettet, eller at denne hjemmeside eller dens server er fri for virus eller software-fejl og andre forhold af destruktiv karakter. Brugeren af hjemmesiden bærer ansvaret for at implementere de nødvendige procedurer og virus-checks (inklusiv anti-virus og andre sikkerheds-checks) til imødekommelse af særlige krav til korrekthed og sikkerhed af data input og output.

  4. Generelt

  RS' undladelse eller forsinkelse af at håndhæve rettigheder i forbindelse med disse betingelser fratager ikke RS ret til at håndhæve disse rettigheder.

  Disse betingelser skal reguleres og fortolkes i overensstemmelse med gældende love, som alene skal have jurisdiktion i forbindelse med enhver tvist.