Seneste søgninger

  Salgs- og leveringsbetingelser

  1. Definitioner

  Privatlivspolitik: betyder RS' privatlivspolitik, som er tilgængelig på  https://dk.rs-online.com/web/content/om-rs/artikler/fortrolighedspolitik

  RS: betyder RS Components A/S, CVR-nr. 29 20 16 17, Nattergalevej 6, 2400 København NV.

  RS' Returafdeling: RS Components A/S, Stakkesvang 15, Postboks 650, 7017 Taulov Pakkecenter (eller postnr. 7000 for andre fragtmænd end PostNord). 

  RS' website betyder RS' website på https://dk.rs-online.com/web/.

  2. Generelt

  2.1 Alle ordrer på produkter på RS' website, som RS har godkendt, er underlagt disse betingelser. Der gælder ingen andre betingelser for RS' levering af produkter, medmindre en tegningsberettiget repræsentant for RS skriftligt har accepteret andet, eller andet udtrykkeligt fremgår af disse betingelser. 

  2.2 Alle beskrivelser af produkterne, som fremgår af RS' website, eller som på anden måde er formidlet til en køber af sådanne produkter ("Kunden"), er udelukkende vejledende og udgør ikke en del af aftalen mellem RS og Kunden. RS er ikke ansvarlig over for Kunden for eventuelle fejl eller mangler på RS' website eller i andre produktannoncer. Annoncering af produkterne på RS' website udgør ikke et tilbud, som Kunden kan acceptere. Den er udelukkende en opfordring fra RS til, at Kunden afgiver et tilbud om køb af produkterne. RS' godkendelse af Kundens ordre sker, når RS skriftligt bekræfter prisen og leveringsdatoerne over for Kunden, hvorefter en aftale mellem RS og Kunden vil være trådt i kraft.

  2.3 Produkter med 10-cifrede varenumre, der begynder med '2508…' eller '2509…' (produkter i det "Udvidede Sortiment") lagerføres ikke af RS. Eventuelle punkter i disse betingelser, hvoraf det udtrykkeligt fremgår, at de vedrører produkter i det Udvidede Sortiment, har prioritet frem for eventuelle uoverensstemmende bestemmelser andre steder i disse betingelser.

  2.4 Disse betingelser gælder ikke for produkter fra vores udvidede sortiment, da der gælder særskilte betingelser herfor.

  2.5 RS er leverandør til virksomheder. RS' website er beregnet til erhvervskunders brug og ikke til privatpersoner i deres egenskab af forbrugere ("Forbrugere"). Uanset ovenstående gælder disse betingelser dog for en kunde, som handler som Forbruger, i det omfang dette ikke strider mod ufravigelige forbrugerrettigheder. 

  2.6 Kunden skal være særligt opmærksom på pkt. 12, som anfører visse begrænsninger for RS' ansvar.

  3. Priser

  3.1 Produkternes pris fremgår af RS' website. RS forbeholder sig retten til når som helst at ændre priserne uden forudgående varsel. Kunden er orienteret om, at der tages forbehold for ændring af priser. Opdaterede oplysninger fremgår af RS' website. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem priserne på produkter, som er anført på RS' website, og priserne, som er anført i andet trykt materiale, vil priserne, som er anført på RS' website, have prioritet.

  3.2 Prisen på et bestilt produkt vil være den pris, som er anført på RS' website på tidspunktet for RS' godkendelse af ordren, bortset fra produkter, som er bestilt til levering på en konkret fremtidig dato, ("forudbestilte ordrer"). RS kan ændre prisen på forudbestilte ordrer efter datoen for ordregodkendelsen ved skriftlig meddelelse til Kunden.

  3.3 Alle priser er eksklusive moms og eventuelle andre lokale omsætningsafgifter, som RS tillægger priserne med den sats, som gælder på datoen for ordregodkendelsen.

  3.4 Prisen på produkter i det Udvidede Sortiment oplyses af RS ved afgivelse af tilbud, medmindre andet er skriftligt aftalt med en tegningsberettiget fra RS. Rabatter, som RS yder på sine sædvanlige lagervarer, eller andre tilbud fra RS gælder ikke for produkter i det Udvidede Sortiment. Produkter i det Udvidede Sortiment faktureres særskilt og således ikke sammen med standardlagervarerne.

  4. Ordreafgivelse

  4.1 RS forbeholder sig retten til at afvise at handle med et selskab eller en person. Uanset om RS har modtaget betaling, kan RS afvise at godkende en ordre ved at give Kunden meddelelse om afvisningen pr. telefon eller e-mail eller fax inden for en rimelig periode fra RS' modtagelse af ordren. RS kan desuden annullere godkendte ordrer ved at give Kunden skriftlig meddelelse om annulleringen pr. e-mail eller fax inden for en rimelig periode fra RS' modtagelse af ordren. Hvis RS afviser eller annullerer en ordre, som RS har modtaget betaling for, tilbagebetaler RS beløbet til Kunden så hurtigt som muligt.

  4.2 RS udfører ordrer ifølge Kundens krav, men kan levere erstatningsprodukter, hvis Kunden anmoder herom, eller hvis produktet er blevet afløst af den seneste version. I det omfang en ordre ikke kan opfyldes i deres helhed fra lagerbeholdningen, kan den manglende del af ordren (efter Kundens valg) sættes i restordre og opfyldes, når RS igen har produktet på lager. 

  4.3 Kunden skal afgive ordrer ved brug af RS' varenumre og de stykpriser, som anvendes på RS' website, og angive den ønskede leveringsform. Kunden kan genbestille ved at logge ind i Mit RS/mine ordre, og klikke på ”Bestil igen”. Hvis Kunden bestiller det forkerte produkt eller et forkert antal produkter eller afgiver dobbelte ordrer, gælder pkt. 13 (Fortrydelse og returnering).

  5. Levering

  5.1 Med forbehold for annullering, erstatning eller manglende opfyldelse af Kundens ordrer i overensstemmelse med pkt. 4 (Ordreafgivelse) leverer RS de produkter, som er nærmere angivet i Kundens ordre. RS kan bruge tredjemandsleverandører til at levere produkter til Kunden.

  5.2 Kundens muligheder for valg af levering og leveringspriserne er anført på RS' website på ordredatoen eller oplyses til Kunden på tidspunktet for ordreafgivelsen. Kunden er orienteret om, at der tages forbehold for ændring af leveringspriser i trykte materialer, og at opdaterede oplysninger fremgår af RS' website. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem leveringsformer og leveringspriser for de produkter, som er anført på RS' website, skal de leveringsformer og leveringspriser, som er anført på RS' website, have prioritet.

  5.3 Leveringspriser gælder pr. ordre, uanset hvor mange produkter Kunden bestiller. Levering sker til Kundens sædvanlige forretningsadresse, medmindre andet er aftalt skriftligt.

  5.4 RS bestræber sig på at levere produkter i overensstemmelse med de leveringstider og -datoer, som er oplyst på RS' website eller af RS' medarbejdere (de "Oplyste Leveringstider"). De Oplyste Leveringstider er dog udelukkende vejledende, og RS hæfter ikke for konsekvenserne af eventuel forsinket levering. Leveringstiden er ikke af afgørende betydning. Levering af produkter, som ifølge oplysningerne i nogen form af trykte materialer eller på RS' website kræver særlig håndtering, kan i sagens natur tage længere tid.

  5.5 Hvis levering ikke er sket inden for den Oplyste Leveringstid, og forudsat at Kunden underretter RS om forsinkelsen, vil RS bestræbe sig på at afklare, om produktet er blevet leveret, og underrette Kunden om status på leveringen eller om den nye forventede leveringstid. RS kan desuden efter eget skøn vælge at tilbagebetale det samlede leveringsgebyr til Kunden.

  5.6 RS bestræber sig på at levere produkter i det Udvidede Sortiment i overensstemmelse med de leveringstider, der er anført af RS. Alle disse leveringstider er udelukkende vejledende, og der er ikke andre tilgængelige former for levering af produkter i det Udvidede Sortiment. RS kan efter Kundens ordre underrette Kunden, hvis RS er ude af stand til at opfylde en ordre på produkter i det Udvidede Sortiment inden for de anførte leveringstider, og tilbyde alternative muligheder.

  5.7 Ordrer, som omfatter produkter i det Udvidede Sortiment på mindst kr. 6.000 pr. varelinje, pålægges et ekstra forsendelsesgebyr som oplyst på tidspunktet for ordreafgivelsen. Forsendelsesomkostninger gælder pr. ordre, uanset hvor mange produkter i det Udvidede Sortiment Kunden bestiller, og opkræves sammen med den første levering af produkter i det Udvidede Sortiment i henhold til den pågældende ordre.

  6. Besigtigelse, forsinket levering og manglende levering

  6.1 Kunden skal besigtige produkterne hurtigst muligt efter levering eller afhentning. Kunden er forpligtet til inden for 30 dage fra leverings- eller afhentningsdatoen eller, ved pkt. iv nedenfor, den Oplyste Leveringstid eller en eventuel opdateret skønnet leveringsdato at give RS udførlig meddelelse om følgende:

  i Produktfejl, som er synlige ved rimelig gennemgang. I dette tilfælde er RS forpligtet til efter eget valg at erstatte produkterne eller tilbagebetale købsprisen. Kunden skal under alle omstændigheder afvise at modtage pakker, som leveres til Kunden i beskadiget stand.

  ii Manglende mængde leverede produkter. I dette tilfælde er RS forpligtet til efter eget valg at levere de manglende produkter eller tilbagebetale prisen for de manglende produkter.

  iii Levering af produkter, som ikke er i overensstemmelse med ordren. I dette tilfælde er RS forpligtet til efter eget valg at erstatte produkterne eller tilbagebetale købsprisen.

  iv Manglende levering af produkterne (hvilket indebærer en tidsfrist på 10 dage fra den skønnede afsendelsesdato). I dette tilfælde er RS forpligtet til at levere de manglende produkter eller tilbagebetale prisen for de manglende produkter.

  6.2 Hvis Kunden undlader at give meddelelse i henhold til ovenstående, skal produkterne endegyldigt anses for at opfylde ordren i enhver henseende og for at være fri for synlige fejl, og Kunden skal anses for at have accepteret produkterne i overensstemmelse dermed. RS' registrering af de afsendte produkter, herunder mængden, skal udgøre endegyldigt bevis for de produkter, som Kunden har modtaget, medmindre Kunden beviser det modsatte.

  6.3 Ovenstående misligholdelsesbeføjelser er Kundens eneste misligholdelsesbeføjelser ved manglende eller mangelfuld levering af produkterne eller ved synlige fejl ved produkterne eller levering af produkter, som ikke er i overensstemmelse med ordren.

  7. Betaling

  7.1 Hvis RS ikke har ydet kredit til Kunden, er RS' betalingsbetingelser kontant ved ordre.

  7.2 Kreditvilkår (på betingelse af tilfredsstillende oplysninger og efter RS' frie skøn) er tilgængelige. Hvis RS har ydet kredit, udsteder RS en faktura til Kunden ved godkendelse af Kundens ordre. Fakturaen sendes via e-mail i PDF-format eller med posten, medmindre RS og Kunden aftaler andet. Kunden er forpligtet til at overholde de gældende betalingsbetingelser, der fremgår af fakturaen.

  7.3 Manglende betaling af et beløb på forfaldsdatoen kan, uden at dette indskrænker andre rettigheder eller retsmidler, medføre følgende:

  i Alle beløb, som på det pågældende tidspunkt er udestående, forfalder til øjeblikkelig betaling, uanset om de pågældende beløb først ville forfalde til betaling på et senere tidspunkt, og

  ii RS kan desuden kræve, at Kunden betaler renter af det ubetalte beløb, fra forfaldsdatoen indtil der sker fuld betaling, (både før og efter en eventuel dom) med en rentesats på 4% p.a. over den Europæiske Centralbanks mindsterente pr. 31. december for perioden fra og med 1. januar til og med 30. juni i det følgende år og pr. 30. juni for perioden fra og med 1. juli til og med 31. december (dog med en rentesats på 5% p.a. for hver periode, hvori den Europæiske Centralbanks mindsterente er mindre end 0%), og renten tilskrives månedligt, og

  iii RS kan ophøre med at godkende ordrer og/eller indstille forsendelser, indtil der sker fuld betaling.

  8. Risiko og ejerskab

  8.1 Ved produkter, som skal leveres til Kundens ejendom, overgår risikoen for tab eller skade på produkterne til Kunden ved levering, medmindre Kunden uberettiget undlader at modtage levering af produkterne, hvilket vil medføre, at risikoen overgår til Kunden på det tidspunkt, hvor RS har forsøgt at levere produkterne.

  8.2 Ejerskab til et leveret produkt overgår først til Kunden, når der er sket fuld betaling (kontant eller i disponible midler) af købsprisen for produkterne og af alle andre beløb, som Kunden skylder RS. Hvis Kunden er forsinket med betalingen af et beløb til RS, er RS berettiget til at kræve øjeblikkelig returnering af alle produkter, hvortil ejerskabet ikke er overgået til Kunden. Kunden bemyndiger RS og RS' repræsentanter til i så fald at tage sådanne produkter tilbage og til med dette formål at skaffe sig adgang til Kundens forretningssteder.

  8.3 RS' krav på tilbagelevering eller tilbagetagelse af produkterne frigør ikke i sig selv Kunden for forpligtelsen til at betale hele prisen og modtage levering af produkterne eller bringer RS' ret til at sagsøge Kunden for hele prisen til ophør.

  9. Produktoplysninger og oplysninger om tilgængelighed

  9.1 RS forbeholder sig retten til uden forudgående varsel at lade et produkt udgå eller til at foretage designændringer som led i sin løbende produktudvikling eller for at bidrage til produkttilgængelighed. Disse ændringer kan foretages til enhver tid i et af RS' gyldighedsperiode. De senest opdaterede oplysninger om RS' produkters tilgængelighed og design er tilgængelige på RS' website.

  9.2 Medmindre andet er skriftligt bekræftet, skal intet på RS' website eller i et af RS katalogerne forstås som en erklæring om produkternes oprindelsessted, fremstilling eller produktion, hverken helt eller delvist.

  10. Garantier og misligholdelsesbeføjelser

  10.1 RS garanterer, at de produkter, som købes fra RS, ikke er defekte i væsentlig grad.

  10.2 Hvis et produkt er defekt i væsentlig grad, vil RS efter eget valg erstatte eller reparere produktet eller tilbagebetale købsprisen, dog med forbehold for pkt. 5 (Levering) vedrørende fejl, som er synlige ved levering.

  10.3 Disse garantier gælder ikke for mangler, som opstår som følge af forkert brug, manglende iagttagelse af produktvejledningerne eller reparationer eller ændringer foretaget uden RS' samtykke.

  10.4 Misligholdelsesbeføjelserne i dette pkt. 10 er Kundens eneste misligholdelsesbeføjelser ved brud på garantier og vedrørende levering eller manglende levering af produkter.

  10.5 Misligholdelsesbeføjelserne i dette pkt. 10 er betinget af:

  i at der fremsættes skriftligt krav til RS forud for returnering af et defekt produkt og inden for 12 måneder fra den oprindelige afsendelsesdato eller de andre perioder, som RS til enhver tid måtte anføre skriftligt for konkrete produkter, dog således at perioden for visse RS PRO-produkter 36 måneder som anført på RS' website, og 

  ii at Kunden returnerer eller skiller sig af med de pågældende produkter eller klargør dem til RS' afhentning ifølge RS' instrukser og indpakker dem behørigt. Det gælder særligt ved returnering, at Kunden skal indhente et returnummer fra RS og anføre dette på alle dokumenter og angive det oprindelige fakturanummer vedrørende produkterne og arten af den påståede defekt. 

  10.6 Hvis Kunden returnerer defekte produkter, uden at det sker i overensstemmelse med disse bestemmelser, kan RS afvise produkterne og returnere dem til Kunden for Kundens regning.

  10.7 Eventuelle produkter, som RS erstatter, tilhører RS. Ejendomsretten til erstatningsprodukter overgår til Kunden i overensstemmelse med pkt. 8 (Risiko og ejerskab), og erstatningsproduktets garantiperiode svarer til det defekte produkts resterende garantiperiode.

  10.8 Kunden har ingen misligholdelsesbeføjelser vedrørende RS' afgivelse af urigtige oplysninger, som Kunden har støttet sig til ved bestillingen af produkterne, ud over de misligholdelsesbeføjelser, som er udtrykkeligt anført i disse betingelser, medmindre afgivelsen af de urigtige oplysninger var svigagtig.

  10.9 Medmindre andet udtrykkeligt fremgår af disse betingelser, fraskriver RS sig alle underforståede garantier, vilkår og betingelser (både lovbestemte og andre) vedrørende levering eller manglende levering af produkterne i det videst mulige omfang, som er tilladt ifølge lovgivningen, herunder men ikke begrænset til underforståede vilkår vedrørende tilfredsstillende kvalitet og egnethed.

  10.10 Kunden anerkender at være ansvarlig for at sikre, at de produkter, som Kunden bestiller, er egnede til de formål, som Kunden ønsker at bruge dem til.

  10.11 Kundens ret til reklamation følger dansk lovgivning. 

  11. Eksportkontrol og begrænsning af brug

  11.1 Visse produkter, som RS sælger, er underlagt det Forenede Kongeriges, USA's, EU's og andre landes eksportkontrolregler ("Eksportlovgivning"). Kunden er forpligtet til at overholde Eksportlovgivningen og indhente de licenser og tilladelser, der er nødvendige for at overdrage, eksportere, videreeksportere eller importere produkterne.

  11.2 Kunden må hverken direkte eller indirekte sælge, tillade salg af, afhænde, eksportere, videreeksportere eller på anden måde levere produkter til et land eller en enhed underlagt sanktioner eller embargo fra det Forenede Kongerige, USA, EU eller andre lande.

  11.3 Kunden bekræfter, at produkter købt fra RS ikke vil blive brugt, solgt eller inkorporeret i produkter, som bruges direkte eller indirekte i design eller ved udvikling, fremstilling eller brug af kemiske eller biologiske våben eller atomvåben, fremføringsmidler og -systemer hertil eller i udviklingen af masseødelæggelsesvåben.

  11.4 De produkter, som RS sælger, anbefales ikke til og er desuden ikke godkendt til brug i udstyr til livreddende og helbredende funktioner, kirurgiske implantater, atomsystemer eller fly eller til brug, udstyr eller systemer, hvor én enkelt komponents nedbrud kunne medføre væsentlig person- eller tingsskade.

  11.5 Klassifikation af produkter til eksportformål, herunder ECCN-numre og HS-koder, sker udelukkende med henblik på RS' interne brug. Oplysningerne leveres af RS i god tro på grundlag af de oplysninger, som RS har til rådighed på tidspunktet for indsamlingen deraf. RS giver ingen garantier eller erklæringer om, at oplysningerne er opdaterede eller korrekte, og hæfter ikke over for Kunden for nogen form for tab eller skade, som Kunden måtte lide som følge af at have støttet ret på oplysningerne. Brug af oplysningerne sker for Kundens egen risiko, og Kunden har ingen ret til at søge regres mod RS. Kunden er ansvarlig for at sikre overholdelse af gældende eksportlovgivning, herunder for at klassificere et produkt korrekt på tidspunktet for eventuel videreeksport.

  12. Ansvar

  12.1 RS kan med forbehold for pkt. 12.3 ikke gøres ansvarlig (hverken uden for kontrakt, herunder uagtsomhed, eller inden for kontrakt eller for misligholdelse af forpligtelser eller andet) for nogen af følgende: (a) indirekte tab og følgetab eller -skader, (b) tab af omsætning, (c) tab af fortjeneste, (d) tab af produktionskapacitet, (e) produktionstab, (f) driftstab eller tab af forretningsmuligheder, (g) økonomisk tab eller (h) skade på omdømme eller tab af goodwill.

  12.2 Intet i disse betingelser (herunder men ikke begrænset til dette pkt. 12) udelukker eller begrænser RS' ansvar for død eller personskade, som er forårsaget af RS' eller RS' medarbejderes, agenters eller underleverandørers uagtsomhed, eller for besvigelse eller andet, som i henhold til lovgivningen ikke kan udelukkes eller begrænses.

  13. Fortrydelse og returnering uden begrundelse

  13.1 RS kan skriftligt efter eget skøn tillade, at en ordre annulleres, selvom der ikke er fejl ved produktet, forudsat at Kunden godtgør RS for de omkostninger, som RS har afholdt, og mod betaling af håndteringsgebyret i henhold til dette pkt. 13.

  13.2 Hvis kun en del af en ordre annulleres, kan RS fakturere Kunden for en eventuel difference mellem salgsprisen pr. enhed for den mængde, der reelt er afsendt frem til annulleringstidspunktet, og den afgivne ordre.

  13.3 For Kunder, som ikke er Forbrugere, kan RS pålægge et håndteringsgebyr for alle produkter, som returneres, medmindre det skyldes fejl, som er omfattet af garantien i pkt. 10.

  13.4 Kunder kan kun returnere produkter til RS og blive krediteret eller modtage refusion eller et erstatningsprodukt på følgende betingelser:

  i Kunden skal logge ind på ”Mit RS”. Ved online ordrer skal kunden klikke på ”Ordrehistorik” og følge processen. Ved offline ordrer skal kunden klikke på ”Se alle ordrer” og vælge returnering. I begge tilfælde e-mailes returnummer, som skal anføres på alle relevante dokumenter.

  ii Returnering skal ske inden for 30 dage fra leveringsdatoen, som er anført på leveringsdokumentationen, eller datoen for afhentning af produktet eller produkterne.

  iii Produkter skal returneres til RS i deres oprindelige stand og emballage og i en stand, så de straks kan videresælges.

  iv Kunden skal følge eventuelle konkrete instrukser, som står på RS' website sammen med et produkt, vedrørende produktets returnering til RS.

  v Produkter skal returneres i sikker emballage og med tydelig etiket til RS' Returafdeling: 

  RS A/S 

  Stakkesvang 15 

  Postboks 650 

  7017 Taulov Pakkecenter (Kunden skal anvende postnummer 7000, hvis kunden vælger en anden transportør end Post Nord

  vi Kunden skal anføre returnummeret på den pakke, der skal returneres.

  vii RS’s returgebyr er 20% af den fakturerede værdi, eller minimum 150 kr.

  13.5 Hvis Kunden returnerer produkter til RS, uden at dette sker i overensstemmelse med pkt. 13.4(i)-(vi) ovenfor, fx efter udløb af returperioden eller i uegnet stand, kan RS afvise at acceptere returneringen og returnere produkterne til Kunden for Kundens regning eller pålægge et håndteringsgebyr, som svarer til den faktiske omkostning ved genbehandling.

  13.6 Denne politik for returnering uden begrundelse gælder ikke for software, kalibrerede produkter, produktionsemballageprodukter, ikke-katalogprodukter, specialfremstillede produkter og produkter angivet som værende uden fortrydelsesret (non-cancellable (NC)) eller returret (non-returnable (NR)). RS accepterer desuden ikke returnering af komponenter, som er følsomme over for elektrostatiske udladninger (ESD), hvis RS' oprindelige ESD-sikre emballage er brudt, fx hvis posen er blevet åbnet og genforseglet eller flere poser er hæftet sammen.

  13.7 RS påtager sig intet ansvar for tab af eller skade på produkter i transit fra Kunden til RS, hvis RS ikke har foranlediget afhentningen deraf.

  14. Force majeure

  En force majeure-begivenhed er en hændelse, som RS ikke med rimelighed kunne forventes at have kontrol over, herunder men ikke begrænset til strejker, pandemier, epidemier, kriser eller udbrud, myndighedsforanstaltninger, trafikpropper, nedbrud af eksterne linjer eller RS' manglende evne til at fremskaffe de materialer eller artikler, der er nødvendige for opfyldelsen af aftalen, uden at betale højere priser). Hvis RS som følge af en force majeure-begivenhed er forhindret eller begrænset i at udføre nogen af sine forpligtelser i henhold til disse betingelser, fritages RS for sine forpligtelser i den periode, som den pågældende begivenhed varer, og RS hæfter ikke for forsinket og/eller manglende opfyldelse af sine forpligtelser i denne periode. Hvis force majeure-begivenheden varer mere end 14 dage, kan RS annullere den berørte ordre uden at ifalde ansvar over for Kunden.

  15. Immaterielle rettigheder

  15.1 Kunden anerkender, at RS og RS' licensgivere ejer de immaterielle rettigheder til RS' website, og varenumrene, og at det ikke er tilladt helt eller delvist at gengive dem uden RS' forudgående skriftlige samtykke.

  15.2 RS giver ingen garantier eller indeståelser over for Kunden om, at de leverede produkter ikke krænker tredjemands immaterielle rettigheder.

  16. Bekæmpelse af bestikkelse

  16.1 Kunden er forpligtet til (og skal foranledige, at Kundens associerede personer eller andre personer, som køber varer i forbindelse med disse betingelser, er forpligtede til) at overholde gældende lovgivning, bestemmelser og regler vedrørende bekæmpelse af bestikkelse og korruption (de "Relevante Krav") og til:

  i hverken direkte eller indirekte at tilskynde en af RS' medarbejdere, agenter eller underleverandører til at give indrømmelser eller fordele til Kunden eller til at afstå eller afholde sig fra at foretage en handling til gengæld for en gave, penge eller anden tilskyndelse,

  ii hverken at foretage eller undlade at foretage en handling, som vil forårsage eller medføre RS' misligholdelse af nogen af de Relevante Krav, og

  iii straks at orientere RS om opfordringer til eller krav om en upassende økonomisk fordel eller enhver anden form for fordel, som Kunden måtte modtage i forbindelse med disse betingelser.

  16.2 RS' politik om bekæmpelse af bestikkelse indeholder beløbsgrænser for gaver og repræsentation, og yderligere oplysninger er tilgængelige efter anmodning. 

  16.3 Enhver misligholdelse af dette pkt. 16 udgør en væsentlig misligholdelse af disse betingelser, som ikke kan afhjælpes.

  17. Persondata og kundeoplysninger

  17.1 Læs mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger i vores privatlivspolitik.

  18. Andre bestemmelser

  Afkald

  18.1 En parts manglende eller forsinkede håndhævelse eller udøvelse af en rettighed eller misligholdelsesbeføjelse i henhold til disse betingelser eller lovgivningen skal ikke anses for at udgøre afkald på den eller andre rettigheder eller misligholdelsesbeføjelser. Det skal heller ikke forhindre partens til enhver tid efterfølgende håndhævelse eller udøvelse af den eller andre rettigheder eller misligholdelsesbeføjelser. Afkald på at gøre en misligholdelse af disse betingelser gældende skal ikke anses for afkald på at gøre en eventuel efterfølgende misligholdelse gældende.

  Ændringer

  18.2 Eventuelle påståede ændringer af disse betingelser er kun gyldige, hvis de er skriftlige (hvilket udelukker e-mails) og underskrevet af eller på vegne af hver part.

  Lovvalg og værneting

  18.3 Aftalen mellem RS og Kunden på grundlag af disse betingelser, som gælder for hver ordre, som Kunden afgiver, er underlagt og skal fortolkes i henhold til dansk ret, og Kunden anerkender de danske domstoles enekompetence, men RS kan dog håndhæve aftalen ved enhver domstol i en kompetent jurisdiktion.

  18.4 Kunder, som er Forbrugere, kan indbringe eventuelle tvister med RS via Den Europæiske Unions platform til onlinetvistbilæggelse: https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

  18.5 Hvis en domstol eller en kompetent myndighed træffer afgørelse om, at en del af disse betingelser ikke kan håndhæves, eller hvis den pågældende del ikke ville kunne håndhæves ved en særlig fortolkning, er det parternes udtrykkelige hensigt, at den pågældende ordlyd skal fortolkes således, at en sådan afgørelse kan undgås, og at den resterende del af den pågældende bestemmelse i tilfælde af en sådan afgørelse skal fortolkes således, at den er fuldt gældende.

  Udelukkelse af tredjemandsrettigheder

  18.6 Hverken udtrykkelige eller underforståede bestemmelser i disse betingelser kan håndhæves af en person, som ikke er part heri.