Seneste søgninger

  RS salgsbetingelser

  Salgs- og leveringsbetingelser for RS A/S (Danmark)

  RS Components A/S (herefter benævnt "Sælger") forbeholder sig ret til på ethvert tidspunkt at afvise en købers bestilling eller ordre.

  Ethvert salg fra Sælger sker på nedenstående vilkår, uanset købers afvigende ordre eller accept, medmindre disse vilkår fraviges ved skriftlig aftale mellem parterne.

  1. Produktinformation

  Alle oplysninger og data, herunder tekniske beskrivelser og illustrationer, som findes i Sælgers produktinformationsmateriale, prislister og lign. er alene bindende for Sælger i det omfang, de skriftligt er bekræftede af Sælger i særskilt henvendelse til køber. Konkrete anvendelseseksempler er uden garanti for funktionsdygtighed og krænkelse af tredjemands eventuelle rettigheder. Bistand med oplysninger om varers egenskaber eller anvendelsesmuligheder er udelukkende en service, som Sælger ikke har noget ansvar for.

  2. Priser

  Priser er angivet i danske kroner og er eksklusive moms samt eventuelle gebyrer, som til enhver tid fastsættes af Sælger. Fakturering kan ske i EURO efter forudgående aftale, men af hensyn til momsberegning angives vores priser i danske kroner.

  3. Betaling og fakturering

  Fakturering sker, medmindre andet er aftalt mellem parterne, til de priser, som er anført på vores hjemmeside. Priserne i vores trykte katalog og øvrigt marketing materiale er udelukkende vejledende og kan være tidsbegrænset.

  Hvis ikke andet er aftalt, vil betalingsbetingelserne være 14 dage netto, dog har Sælger til enhver tid ret til at lade levering betinge af kontant betaling. Sker betaling ikke rettidig forbeholder sælger sig ret til at opkræve et opkrævningsgebyr på kr. 50,00. Købers betaling af opkrævningsgebyr afskærer ikke Sælger fra at påberåbe sig andre misligholdelses-beføjelser.

  Vi fremsender som standard faktura pr. e-mail i PDF-format. Ønskes elektronisk fakturering bedes køber kontakte bogholderi@rs-components.com.

  Hvis du betaler med et kreditkort, vil dit kreditkortselskab ofte reservere det beløb, du køber for på din konto, hvilket påvirker din resterende kredit på kortet. Selvom du efterfølgende måtte lave ændringer til din bestilling, kan vi ikke ophæve reservationsbeløbet, da det ophæver sig selv efter 7-14 dage. RS Components trækker aldrig betaling på et kreditkort, før vi har sendt dine varer. Du får din faktura tilsendt efter levering. Har du betalt med kort, er din ordre allerede betalt, og du skal ikke foretage dig mere.

  Når du handler med betalingskort, accepterer du, at vi gemmer dine kreditkortoplysninger på en sikker, forsvarlig måde jf. direktivet "PSD2" - læs mere hér.

  4. Tilbud

  Tilbud som med hensyn til enten produkter, priser eller andre vilkår, afviger fra de på hjemmesiden indeholdte, er gældende 30 dage fra afgivelsesdagen, med mindre anden skriftlig aftale foreligger.

  For så vidt angår alle tilbud og oplyste priser tages forbehold for ændringer og udsving i indirekte skatter, afgifter, toldsatser, valutakurser samt forhold af tilsvarende art. Dette gælder også efter tilbud og ordre er accepteret.

  For eventuelle andre kampagner annonceret i fx mails, på hjemmesiden eller brochurer og som giver mulighed for special pris, rabat eller tilgift, gælder der særskilte og individuelle kampagnebetingelser. Disse betingelser, vil altid blive publiceret sammen med den pågældende kampagne.

  5. Levering og leveringsbetingelser

  Ordrer modtaget inden kl. 17.00 mandag-torsdag og fredag inden kl. 16.00, afsendes normalt samme dag.

  Hvis den samlede ordre vejer mindre end 20 kg, og varerne er på lager, kan levering forventes indenfor 24 timer. Hvis den samlede ordre vejer mere end 20 kg, eller er længere end 2 meter, kan levering forventes indenfor 7-14 dage. Levering af kemiprodukter kan tage fra 2-4 dage afhængig af vægten. Jf. ovenfor. Ordrer fra vort udvidede sortiment har normalt en leveringstid på 10-14 dage.

  Kalibrerede produkter har normalt en leveringstid på 3 – 5 dage, med forbehold for lagerbeholdning.

  RS bestræber sig på at levere ordrer i overensstemmelse med leveringstid angivet på RS’ hjemmeside eller af RS’ medarbejdere. Angivne leveringstider er altid omtrentlige, og RS kan ikke holdes ansvarlige for forsinkelser.

  Det er desværre ikke muligt at vælge fremtidig levering ved køb af varer fra vores udvidede sortiment. Bestilling af disse varer afsendes fra vores lager den dag bestillingen er afgivet, såfremt lager haves.

  Fremtidig levering: Disse ordrer er begrænset til en periode på 12 måneder fra ordredato, og med maksimalt 12 leveringer indenfor denne 12 måneders periode.

  Der ydes fragtfri levering af onlineordrer på kr. 500,00 og derover. For alle andre typer ordrer opkræves et fragtgebyr på kr. 99,00 pr. ordre uanset vægt og volumen.

  Leveringen sker med Post Nord eller UPS som DDP i henhold til Incoterms 2010 handelsbetingelserne. – Sælger har dog ejendomsforbehold i varerne indtil købesummen for varerne er fuldt betalt til Sælger.

  6. Mangler samt beskadigelse

  Køber er forpligtet til straks at tage forbehold overfor transportøren hvis forsendelsen fremtræder beskadiget samt underrette Sælger.

  Sker leveringen ikke til aftalt tid - medmindre andet er oplyst - og skyldes dette Sælgers forhold, er køber berettiget til at hæve købet, såfremt skriftlig meddelelse herom tilsendes Sælger straks. Sælger har herudover intet ansvar for følger af forsinket levering.

  Køber skal straks ved varernes levering foretage en omhyggelig undersøgelse for eventuelle mangler, og er i hvert enkelt tilfælde forpligtet til, forinden varerne anvendes af køber, at udføre undersøgelser, der er egnede til at fastslå, om varerne stemmer overens med det bestilte, dels om varerne er behæftede med mangler og dels om varerne kan anvendes til det af Køber tiltænkte formål.

  7. Reklamationsret

  Reklamation over synlige mangler eller defekter skal ske skriftligt og senest 5 dage efter, at manglen er eller burde være opdaget. Herefter bortfalder kravet.

  Krav vedrørende mangler kan under alle omstændigheder ikke gøres gældende overfor Sælger senere end 24 måneder efter leveringen af varerne.

  Reklamation skal ske skriftligt med udførlig beskrivelse af manglen eller defekten, og kopi af Sælgers faktura skal vedlægges reklamationen. Såfremt mangler og defekter ved leverede varer gøres gældende i overensstemmelse med de anførte bestemmelser, er Sælger berettiget og forpligtet til efter eget valg at afhjælpe, ombytte eller at kreditere køber for den mangelfulde eller defekte vare.

  Køber er i så fald forpligtet til for egen regning at tilbagelevere den mangelfulde eller defekte vare til Sælger.

  I øvrigt er Sælger alene ansvarlig for mangler, der skyldes grov uagtsomhed hos Sælger. Sælger er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tabt indtjening eller andet indirekte tab hos køber.

  Sælgers ansvar for mangler kan i intet tilfælde overstige et beløb svarende til fakturaværdien af den mangelfulde vare.

  Software Købers opmærksomhed henledes på, at Sælger ikke selv udvikler og producerer den software, der anvendes i Sælgers produkter. Det er derfor alene købers eget ansvar på faglig korrekt måde at kontrollere, om der er computervirus i den pågældende software, forinden produktet anvendes, og Sælger har intet ansvar herfor.

  8. Returneringspolitik

  Hvis Køber af en eller flere grunde ikke er tilfreds med de leverede varer, kan varen(erne) returneres til Sælger under følgende forudsætninger:

  • Varen(erne) er i original og ubrudt emballage
  • Varen(erne) er i original stand og kurante - Returen er blevet registeret på RS Online – dk.rs-online.com (under Mit RS / Mine ordrer) Bemærk, at du skal være registreret på RS Online for at få adgang til at registrere en retur.
  • Returnummer skal påføres adresselabel eller yderste indpakning - Returnering sker for Købers regning og risiko

  Følgende varer kan IKKE returneres:

  • Varer, der er beskadigede, i brudt emballage eller på anden vis ukurante
  • Software
  • Varer bestilt specielt udenfor vores normale sortiment
  • Varer leveret i produktionsforpakning

  Ydermere kan ordrer/produkter i vores udvidede sortiment hverken returneres eller annulleres.

  Kalibrerede produkter kan returneres såfremt varen(erne) er i original og ubrudt emballage samt at varen(erne) er i original stand og kurante. Dog refunderes omkostningen til kalibrering ikke, hvorfor denne ligesom returgebyr vil blive fratrukket købspris.

  Såfremt returneringen godkendes vil Købers konto blive krediteret. Gebyr for returnering:

  • Kreditering sker med et fradrag på 20% af varens salgspris (fakturaværdien), dog min. kr. 150,00, hvis varen er modtaget retur indenfor 30 dage.
  • Hvis mere end 30 dage samt op til 90 dage siden levering fandt sted er vores returgebyr 30% af varens salgspris (fakturaværdien).
  • Hvis det er mere end 91 dage samt op til 120 dage siden levering fandt sted, er vores returgebyr 40% af varens salgspris (fakturaværdien).

  Varer der er leveret for mere end 120 dage siden tages ikke retur.

  Sælger kan til enhver tid afvise en returnering såfremt en eller flere af ovenstående forudsætninger ikke er opfyldt.

  9. Force majeure m.v.

  Sælger er under ingen omstændigheder ansvarlig for hverken forsinkelse eller mangler i tilfælde af force majeure og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herrer over, såsom arbejdskonflikter, brand, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft og lignende. Sælger kan heller ikke holdes ansvarlig for forsinkelser eller manglende opfyldelse af aftalen, hvor årsagen skyldes forsinkelse af leverancer fra underleverandører.

  10. Produktansvar

  Sælger er uden ansvar for skade forvoldt af et af Sælger leveret produkt (produktansvar) med mindre dette er præceptivt foreskrevet i Lov om produktansvar (nr. 371 af 7. juni 1989). Såfremt køber inkorporerer de af Sælger leverede varer i egne produkter, eller ved at anbringe sit navn, mærke eller andet kendetegn på varen udgiver sig for at være producent, skal Sælger alene være ansvarlig for produktskade, i det omfang det godtgøres, at Sælger har udvist grov uagtsomhed. Såfremt Sælger uanset 1. pkt. bliver pålagt produktansvar overfor tredjemand, skal køber være forpligtet til at holde Sælger skadesløs, hvis skaden kunne være undgået, såfremt køber før, under eller efter produktion af varer, hvori Sælgers produkter indgår, burde have opdaget eller forhindret skaden ved udførelse af omhyggelig kontrol. Sælger er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tabt indtjening eller andet indirekte tab. Sælger og køber er gensidigt forpligtede til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade eller et tab, som påstås forårsaget af et af Sælger solgt produkt.

  11. Ansvarsbegrænsning

  Sælger er ikke ansvarlig for afvigelser i mål og udseende i forhold til produkt- samt katalogspecifikationer, idet disse kun er vejledende.

  Sælgers ansvar for mangler, herunder ansvar for rådgivning om produkter, deres anvendelse mv., er begrænset til ombytning eller afhjælpning. Kundens ret til ombytning eller afhjælpning af mangler kræver, at der er sket reklamation i overensstemmelse med pkt. 6.

  Sælger påtager sig intet ansvar for, at de leverede produkter lovligt må anvendes til det af kunden påtænkte formål. Kunden (Køber) har det fulde ansvar for anvendeligheden og brugen af produkterne.

  Et erstatningskrav overfor sælger kan ikke overstige fakturabeløbet for den solgte genstand. Sælger hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab i anledning at aftalen, herunder indirekte tab, der opstår som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte.

  12. Forbehold

  Der tages forbehold for fejl, udeladelser og ændringer, herunder for fejl på vores hjemmeside, i katalog samt prislister.

  13. Immaterielle rettigheder

  Køber har pligt til at respektere alle immaterielle rettigheder til leverede varer, herunder patent-, varemærke-, mønster- og ophavsrettigheder og lignende rettigheder, som Sælger eller tredjemand måtte have og Køber er herunder forpligtet til at betale alle nødvendige licensafgifter mv. på IT-programmer og andre medier m.v. Sælger har alle rettigheder til Sælgers katalog og andet materiale, udarbejdet af Sælger, hel eller delvis gengivelse heraf er alene tilladt med Sælgers forudgående skriftlige tilladelse.

  14. Lovvalg og værneting

  Enhver tvist mellem Sælger og køber afgøres efter dansk ret ved Sø- og Handelsretten i København, idet Sælger dog har ret til i hvert enkelt tilfælde at forlange, at tvister afgøres ved købers værneting eller ved voldgift i overensstemmelse med lov om voldgift.

  København august 2019